Thuộc tính được liệt kê trongCăn hộ dịch vụ Hoàn Kiếm

Căn hộ dịch vụ Hoàn Kiếm

[ Hoàn Kiếm – Lý Thường Kiệt – A...

600 $ /Tháng
Căn hộ 1 phòng ngủ phoog Lý Thường Kiệt cho khách nước ngoài thuê Căn hộ 1 phòng ngủ phoog Lý Thường Kiệt cho khách [hơn]
Căn hộ 1 phòng ngủ phoog Lý Thường Kiệt cho khách nước ngoài thuê Căn hộ 1 phòng ngủ phoog Lý Thường Kiệt cho khách [hơn]
Căn hộ dịch vụ Hoàn Kiếm

[ Hoàn Kiếm – Ngô Sĩ Liên – Apar...

450 $ /Tháng
Căn hộ 1 phòng ngủ Ngô Sĩ Liên cho khách nước ngoài thuê Căn hộ 1 phòng ngủ Ngô Sĩ Liên cho khách nước ngoài thuê a [hơn]
Căn hộ 1 phòng ngủ Ngô Sĩ Liên cho khách nước ngoài thuê Căn hộ 1 phòng ngủ Ngô Sĩ Liên cho khách nước ngoài thuê a [hơn]
Căn hộ dịch vụ Hoàn Kiếm

[ Hoàn Kiếm – Hàn Thuyên – Aparm...

450 $ /Tháng
Căn hộ 1 phòng ngủ Hàn Thuyên cho khách nước ngoài thuê Căn hộ 1 phòng ngủ Hàn Thuyên cho khách nước ngoài thuê ahj [hơn]
Căn hộ 1 phòng ngủ Hàn Thuyên cho khách nước ngoài thuê Căn hộ 1 phòng ngủ Hàn Thuyên cho khách nước ngoài thuê ahj [hơn]
Căn hộ dịch vụ Hoàn Kiếm

[ Hoàn Kiếm – Hàng Bài – Aparmen...

700 $ /Tháng
Căn hộ 1 ngủ Hàng Bài cho khách nước ngoài thuê Căn hộ 1 ngủ Hàng Bài cho khách nước ngoài thuê ajehiutr rekht vklw [hơn]
Căn hộ 1 ngủ Hàng Bài cho khách nước ngoài thuê Căn hộ 1 ngủ Hàng Bài cho khách nước ngoài thuê ajehiutr rekht vklw [hơn]
Căn hộ dịch vụ Hoàn Kiếm

[ Hoàn Kiếm – Cầu Đất – Aparment...

650 $ /Tháng
Căn hộ 2 phòng ngủ Cầu Đất cho khách nước ngoài thuê Căn hộ 2 phòng ngủ Cầu Đất cho khách nước ngoài thuê jvahbvfua [hơn]
Căn hộ 2 phòng ngủ Cầu Đất cho khách nước ngoài thuê Căn hộ 2 phòng ngủ Cầu Đất cho khách nước ngoài thuê jvahbvfua [hơn]
Căn hộ dịch vụ Hoàn Kiếm

[ Hoàn Kiếm – Hàn Thuyên – Aparm...

900 $ /Tháng
Căn hộ 2 phòng ngủ Hoàn Kiếm cho khách nước ngoài thuê Căn hộ 2 phòng ngủ Hoàn Kiếm cho khách nước ngoài thuê cakjb [hơn]
Căn hộ 2 phòng ngủ Hoàn Kiếm cho khách nước ngoài thuê Căn hộ 2 phòng ngủ Hoàn Kiếm cho khách nước ngoài thuê cakjb [hơn]
Căn hộ dịch vụ Hoàn Kiếm

[ Hoàn Kiếm – Hàn Thuyên – Aparm...

700 $ /月
Căn hộ 2 phòng ngủ Hàn Thuyên cho khách nước ngoài thuê Căn hộ 2 phòng ngủ Hàn Thuyên cho khách nước ngoài thuê caf [hơn]
Căn hộ 2 phòng ngủ Hàn Thuyên cho khách nước ngoài thuê Căn hộ 2 phòng ngủ Hàn Thuyên cho khách nước ngoài thuê caf [hơn]
Căn hộ dịch vụ Hoàn Kiếm

[ Hoàn Kiếm – Phan Bội Châu – Ap...

850 $ /Tháng
Căn hộ 1 phòng ngủ Phan Bội Châu HN cho khách nước ngoài thuê Căn hộ 1 phòng ngủ Phan Bội Châu HN cho khách nước ng [hơn]
Căn hộ 1 phòng ngủ Phan Bội Châu HN cho khách nước ngoài thuê Căn hộ 1 phòng ngủ Phan Bội Châu HN cho khách nước ng [hơn]
Căn hộ dịch vụ Hoàn Kiếm

[ Hoàn Kiếm – Phan Bội Châu – Ap...

750 $ /Tháng
Căn hộ 1 ngủ Phan Bội Châu cho khách nước ngoài thuê Căn hộ 1 ngủ Phan Bội Châu cho khách nước ngoài thuê cajsbdfaf [hơn]
Căn hộ 1 ngủ Phan Bội Châu cho khách nước ngoài thuê Căn hộ 1 ngủ Phan Bội Châu cho khách nước ngoài thuê cajsbdfaf [hơn]

So sánh các bảng liệt kê