Thuộc tính được liệt kê trongCăn hộ dịch vụ Hoàn Kiếm

Căn hộ dịch vụ Hoàn Kiếm

[ Hoàn Kiếm – Ngõ Liên Trì – Apa...

700 $ /Tháng
Căn hộ 1 phong ngủ Ngõ Liên Trì cho khách nước ngoài thuê Căn hộ 1 phong ngủ Ngõ Liên Trì cho khách nước ngoài thuê [hơn]
Căn hộ 1 phong ngủ Ngõ Liên Trì cho khách nước ngoài thuê Căn hộ 1 phong ngủ Ngõ Liên Trì cho khách nước ngoài thuê [hơn]
Căn hộ dịch vụ Hoàn Kiếm

[ Hoàn Kiếm – Hàng Vải – Aparmen...

800 $ /Tháng
Căn hộ 1 phòng ngủ Hàng Vải cho khách nước ngoài thuê Căn hộ 1 phòng ngủ Hàng Vải cho khách nước ngoài thuê jhsdava [hơn]
Căn hộ 1 phòng ngủ Hàng Vải cho khách nước ngoài thuê Căn hộ 1 phòng ngủ Hàng Vải cho khách nước ngoài thuê jhsdava [hơn]
Căn hộ dịch vụ Hoàn Kiếm

[ Hoàn Kiếm – Hàng Vải – Aparmen...

600 $ /Tháng
Căn hộ Studio Hàng Vải cho khách nước ngoài thuê Căn hộ Studio Hàng Vải cho khách nước ngoài thuê cjabsngr vajreig [hơn]
Căn hộ Studio Hàng Vải cho khách nước ngoài thuê Căn hộ Studio Hàng Vải cho khách nước ngoài thuê cjabsngr vajreig [hơn]
Căn hộ dịch vụ Hoàn Kiếm

[ Hoàn Kiếm – Hàng Chuối – Aparm...

500 $ /Tháng
Căn hộ Stuido Hàng Chuối cho khách nước ngoài thuê Căn hộ Stuido Hàng Chuối cho khách nước ngoài thuê vksajkngstg i [hơn]
Căn hộ Stuido Hàng Chuối cho khách nước ngoài thuê Căn hộ Stuido Hàng Chuối cho khách nước ngoài thuê vksajkngstg i [hơn]
Căn hộ dịch vụ Hoàn Kiếm

[ Hoàn Kiếm – Hàm Long – Aparmen...

550 $ /Tháng
Căn hộ 1 ngủ Hàm Long cho khách nước ngoài thuê Căn hộ 1 ngủ Hàm Long cho khách nước ngoài thuê csmndbfahsmbg frajh [hơn]
Căn hộ 1 ngủ Hàm Long cho khách nước ngoài thuê Căn hộ 1 ngủ Hàm Long cho khách nước ngoài thuê csmndbfahsmbg frajh [hơn]
Căn hộ dịch vụ Hoàn Kiếm

[ Hoàn Kiếm – Đoàn Như Hài – Apa...

450 $ /Tháng
Căn hộ Studio Đoàn Như Hài cho khách nước ngoài thuê Căn hộ Studio Đoàn Như Hài cho khách nước ngoài thuê casjhfbaw [hơn]
Căn hộ Studio Đoàn Như Hài cho khách nước ngoài thuê Căn hộ Studio Đoàn Như Hài cho khách nước ngoài thuê casjhfbaw [hơn]
Căn hộ dịch vụ Hoàn Kiếm

[ Hoàn Kiếm – Yết Kiêu – Aparmen...

800 $ /Tháng
Căn hộ 2 phòng ngủ Yết Kiêu cho khách nước ngoài thuê Căn hộ 2 phòng ngủ Yết Kiêu cho khách nước ngoài thuê vsJBGKJ [hơn]
Căn hộ 2 phòng ngủ Yết Kiêu cho khách nước ngoài thuê Căn hộ 2 phòng ngủ Yết Kiêu cho khách nước ngoài thuê vsJBGKJ [hơn]
Căn hộ dịch vụ Hoàn Kiếm

[ Hoàn Kiếm – Yết Kiêu – Aparmen...

550 $ /Tháng
Căn hộ Studio Yết Kiêu cho khách nước ngoài thuê Căn hộ Studio Yết Kiêu cho khách nước ngoài thuê acdsbkj sa kvja a [hơn]
Căn hộ Studio Yết Kiêu cho khách nước ngoài thuê Căn hộ Studio Yết Kiêu cho khách nước ngoài thuê acdsbkj sa kvja a [hơn]
Căn hộ dịch vụ Hoàn Kiếm

[ Hoàn Kiếm – Lý Thường Kiệt – A...

700 $ /Tháng
Căn hộ 1 phòng ngủ Lý Thường Kiệt cho khách nước ngoài thuê Căn hộ 1 phòng ngủ Lý Thường Kiệt cho khách nước ngoài [hơn]
Căn hộ 1 phòng ngủ Lý Thường Kiệt cho khách nước ngoài thuê Căn hộ 1 phòng ngủ Lý Thường Kiệt cho khách nước ngoài [hơn]

So sánh các bảng liệt kê